0

Your Cart is Empty

Made in the UK

NOTCH Promise

FREE Next Bracelet!

FREE UK Delivery!

Gifts
 • Interests
 • Sports
 • Achievement
 • Wellbeing
 • Organisations
 • Clothing
 • Algemene voorwaarden

  Lees a.u.b. al deze voorwaarden en bepalingen.

  Aangezien wij uw bestelling kunnen aanvaarden en een wettelijk afdwingbare overeenkomst kunnen sluiten zonder verdere verwijzing naar u, moet u deze algemene voorwaarden lezen om er zeker van te zijn dat ze alles bevatten wat u wilt en niets waar u niet tevreden mee bent. Als u ergens niet zeker van bent, bel ons dan op 0333 015 0143.

  Toepassing

  1. Deze Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn op de aankoop van de goederen door u (deklantofu). Wij zijn Mark of Achievement Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 10659235, met statutaire zetel op 25 New Village Road, Little Weighton, East Riding of Yorkshire, HU20 3XH met e-mailadres hello@notch.io; telefoonnummer 0333 015 0143; (deLeverancierofonsofwij).
  2. Dit zijn de voorwaarden waaronder wij alle Goederen aan u verkopen. Door de Goederen te bestellen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Door een van de Diensten te bestellen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. U kunt de Goederen alleen via de Website kopen als u in aanmerking komt om een overeenkomst aan te gaan.

  Interpretatie

  1. Consument: een persoon die handelt voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
  2. Overeenkomstbetekent de wettelijk bindende overeenkomst tussen u en ons voor de levering van de Goederen;
  3. Afleverlocatiebetekent het pand van de Leverancier of een andere locatie waar de Goederen moeten worden geleverd, zoals uiteengezet in de Bestelling;
  4. Duurzaam Mediumbetekent papier of e-mail, of een ander medium waarmee informatie persoonlijk aan de ontvanger kan worden geadresseerd, dat de ontvanger in staat stelt de informatie op te slaan op een manier die toegankelijk is voor toekomstig gebruik gedurende een periode die lang genoeg is voor het doel van de informatie, en dat de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  5. Goederenbetekent de goederen geadverteerd op de Website die wij aan u leveren van het aantal en de beschrijving zoals uiteengezet in de Bestelling;
  6. Bestellingbetekent de bestelling van de Klant voor de Goederen van de Leverancier zoals ingediend volgens het stapsgewijze proces dat op de Website wordt uiteengezet;
  7. Privacybeleidbetekent de voorwaarden waarin wordt uiteengezet hoe wij omgaan met vertrouwelijke en persoonlijke informatie die wij via de Website van u ontvangen;
  8. Website: onze website www.notch.io waarop de Goederen worden geadverteerd.

  Goederen

  1. De beschrijving van de Goederen is zoals uiteengezet in de Website, catalogi, brochures of andere vormen van reclame. Elke beschrijving dient uitsluitend ter illustratie en er kunnen kleine afwijkingen zijn in de afmetingen en kleuren van de geleverde Goederen.
  2. In het geval van Goederen die naar uw speciale wensen zijn vervaardigd, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle informatie of specificaties die u verstrekt juist zijn.
  3. Alle Producten die op de Website worden vermeld, zijn afhankelijk van de beschikbaarheid.
  4. Wij kunnen wijzigingen in de Producten aanbrengen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of veiligheidsvereisten. Wij zullen u van deze wijzigingen op de hoogte stellen.

  Persoonlijke informatie en registratie

  1. Wanneer u zich registreert om de Website te gebruiken, dient u een gebruikersnaam en wachtwoord in te stellen. U blijft verantwoordelijk voor alle acties die onder de gekozen gebruikersnaam en wachtwoord worden ondernomen en u verbindt zich ertoe uw gebruikersnaam en wachtwoord aan niemand anders bekend te maken en ze geheim te houden.
  2. Wij bewaren en gebruiken alle informatie strikt volgens het Privacybeleid.
  3. Wij kunnen contact met u opnemen via e-mail of andere elektronische communicatiemethoden en via voorafbetaalde post en u gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord.

  Basis van de verkoop

  1. De beschrijving van de Goederen op onze website vormt geen contractueel aanbod om de Goederen te verkopen. Wanneer een Bestelling op de Website is ingediend, kunnen wij deze om welke reden dan ook afwijzen, hoewel wij zullen proberen u de reden zo snel mogelijk mee te delen.
  2. De bestelprocedure wordt op de Website uiteengezet. Bij elke stap kunt u eventuele fouten controleren en wijzigen voordat u de Bestelling verzendt. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of u het bestelproces correct hebt gebruikt.
  3. Er komt pas een Overeenkomst tot stand voor de verkoop van bestelde Goederen wanneer u van ons een e-mail ontvangt waarin wij de Bestelling bevestigen(Bestellingsbevestiging). U dient ervoor te zorgen dat de Bestelbevestiging volledig en juist is en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele fouten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de door u geplaatste Bestelling. Door het plaatsen van een Bestelling gaat u ermee akkoord dat wij u een bevestiging van het Contract geven door middel van een e-mail met alle informatie die daarin is opgenomen (dat wil zeggen de Bestelbevestiging). U ontvangt de Orderbevestiging binnen een redelijke termijn na het plaatsen van de Bestelling, maar in ieder geval niet later dan de levering van de Goederen die op grond van het Contract worden geleverd.
  4. Een offerte is geldig voor een periode van maximaal 30 dagen vanaf de datum ervan, tenzij wij de offerte uitdrukkelijk op een eerder tijdstip intrekken.
  5. Geen enkele wijziging van het Contract, of het nu gaat om de beschrijving van de Goederen, de Prijzen of anderszins, kan worden aangebracht nadat het Contract is aangegaan, tenzij de wijziging schriftelijk is overeengekomen tussen de Afnemer en de Leverancier.
  6. Het is onze bedoeling dat deze Algemene Voorwaarden alleen van toepassing zijn op een Contract dat door u als Consument is aangegaan. Indien dit niet het geval is, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen, zodat wij u een ander contract kunnen aanbieden met voorwaarden die meer geschikt zijn voor u en die, in sommige opzichten, beter voor u zouden kunnen zijn, bijvoorbeeld door u rechten te geven als een bedrijf.

  Prijs en betaling

  1. De prijs van de Goederen en eventuele bijkomende leverings- of andere kosten is de prijs die op de Website wordt vermeld op de datum van de Bestelling of een andere prijs die wij schriftelijk kunnen overeenkomen.
  2. Prijzen en kosten zijn inclusief BTW tegen het tarief dat van toepassing is op het moment van de Bestelling.
  3. U dient te betalen door uw creditcard- of bankpasgegevens bij uw Bestelling in te voeren en wij kunnen de betaling onmiddellijk innen of anders vóór levering van de Goederen.

  Levering

  1. Wij zullen de Goederen op de Leveringsplaats leveren op het tijdstip of binnen de overeengekomen termijn of, bij gebreke van overeenstemming, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop het Contract is aangegaan.
  2. In elk geval, ongeacht gebeurtenissen buiten onze macht, kunt u, indien wij de Goederen niet op tijd leveren, (naast alle andere rechtsmiddelen) het Contract als beëindigd beschouwen indien:
  3. wij hebben geweigerd de Goederen te leveren, of indien tijdige levering essentieel is, rekening houdend met alle relevante omstandigheden op het moment dat het Contract werd gesloten, of u ons voor het sluiten van het Contract hebt gezegd dat tijdige levering essentieel was; of
  4. nadat wij niet op tijd hebben geleverd, u een latere, aan de omstandigheden aangepaste termijn hebt aangegeven en wij niet binnen die termijn hebben geleverd.
  5. Indien u het contract als beëindigd beschouwt, zullen wij (naast andere rechtsmiddelen) alle betalingen die op grond van het contract zijn gedaan, onverwijld terugbetalen.
  6. Indien u het recht had om het contract te beëindigen, maar dit niet doet, wordt u niet belet om de bestelling van Goederen te annuleren of Goederen af te wijzen die zijn geleverd en, indien u dit doet, zullen wij (naast andere rechtsmiddelen) onverwijld alle betalingen terugbetalen die op grond van het contract voor dergelijke geannuleerde of afgewezen Goederen zijn gedaan. Als de Goederen geleverd zijn, moet u deze aan ons retourneren of moet u ons toestaan deze bij u op te halen en wij zullen de kosten hiervan betalen.
  7. Indien Goederen een commerciële eenheid vormen (een eenheid is een commerciële eenheid indien splitsing van de eenheid de waarde van de goederen of het karakter van de eenheid wezenlijk zou aantasten) kunt u de Bestelling voor sommige van deze Goederen niet annuleren of afwijzen zonder ook de Bestelling voor de rest van de Goederen te annuleren of af te wijzen.
  8. Wij leveren in het algemeen niet aan adressen buiten Engeland en Wales, Schotland, Noord-Ierland, het eiland Man en de Kanaaleilanden. Indien wij echter een Bestelling voor levering buiten dat gebied accepteren, kan het zijn dat u invoerrechten of andere belastingen dient te betalen, aangezien wij deze niet zullen betalen.
  9. U stemt ermee in dat wij de Goederen in gedeelten leveren als wij te kampen hebben met een tekort aan voorraad of een andere reële en billijke reden, met inachtneming van de bovenstaande bepalingen en op voorwaarde dat u niet aansprakelijk bent voor extra kosten.
  10. Als u of uw gevolmachtigde er buiten onze schuld niet in slaagt de Goederen op de Plaats van Levering in ontvangst te nemen, kunnen wij u de redelijke kosten in rekening brengen voor het opslaan en opnieuw afleveren van de Goederen.
  11. De Goederen worden uw verantwoordelijkheid vanaf de voltooiing van de levering of de afhaling door de Klant. U dient de Goederen, indien redelijkerwijs mogelijk, te onderzoeken alvorens deze in ontvangst te nemen.

  Risico en eigendomsrecht

  1. Het risico van schade aan of verlies van de Goederen gaat op u over wanneer de Goederen aan u worden afgeleverd.
  2. U bent geen eigenaar van de Goederen totdat wij de volledige betaling hebben ontvangen. Als volledige betaling achterstallig is of een stap in de richting van uw faillissement plaatsvindt, kunnen wij ervoor kiezen om door middel van een kennisgeving elke levering te annuleren en elk recht op gebruik van de Goederen die nog uw eigendom zijn te beëindigen, in welk geval u de Goederen moet retourneren of ons moet toestaan de Goederen af te halen.

  Intrekking en annulering

  1. U kunt de Bestelling intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen voordat het Contract tot stand komt, als u gewoon van gedachten wilt veranderen en zonder ons een reden te geven, en zonder enige aansprakelijkheid op u te nemen.
  2. U kunt het Contract annuleren, behalve voor Goederen die volgens uw speciale wensen zijn gemaakt, bijvoorbeeld door gravure of aanpassing op maat (hetRetourrecht), door ons uiterlijk 14 kalenderdagen na de dag waarop het Contract werd afgesloten hiervan op de hoogte te stellen, als u eenvoudigweg van gedachten wilt veranderen en zonder ons een reden te geven, en zonder enige aansprakelijkheid, behalve in dat geval, moet u de Goederen in onbeschadigde staatop eigen kosten naar een van onze bedrijfslocaties retourneren. Dan moeten wij u onverwijld de prijs terugbetalen voor die Goederen die vooruit zijn betaald, maar wij kunnen eventuele afzonderlijke leveringskosten behouden. Dit laat uw rechten onverlet wanneer de reden voor de annulering een gebrek in de Producten is. Dit recht op retour is anders en staat los van de annuleringsrechten hieronder.
  3. Dit is een-overeenkomst op afstand(zoals hieronder gedefinieerd) met de annuleringsrechten(Annuleringsrechten)die hieronder worden beschreven. Deze Annuleringsrechten zijn echter niet van toepassing op een contract voor de volgende goederen (en geen andere) in de volgende omstandigheden
  4. goederen die volgens uw specificaties zijn vervaardigd of die duidelijk gepersonaliseerd zijn;
  5. Ook zijn de herroepingsrechten voor een contract niet meer beschikbaar in de volgende omstandigheden
  6. in het geval van elke verkoopovereenkomst, als de goederen na levering onlosmakelijk (naar hun aard) vermengd raken met andere artikelen.

  Recht op annulering

  1. Onder voorbehoud van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, kunt u dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren.
  2. De annuleringstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een derde partij, anders dan de door u aangewezen vervoerder, de laatste Goederen fysiek in bezit krijgt. In een contract voor de levering van goederen in de tijd (d.w.z. abonnementen), zal het recht om te annuleren 14 dagen na de eerste levering zijn.
  3. Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring waarin uw beslissing wordt uiteengezet (bijv. een brief die per post of e-mail wordt verzonden). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor annulering, maar dit is niet verplicht. In ieder geval moet u duidelijk kunnen aantonen wanneer de annulering heeft plaatsgevonden, dus u kunt besluiten om het modelformulier voor annulering te gebruiken.
  4. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring van de beslissing van de Klant om het Contract te herroepen ook elektronisch invullen en indienen op onze website www.trophysupermarket.com. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een Duurzame wijze (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke annulering doen toekomen.
  5. Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

  Gevolgen van Annulering in de Annuleringstermijn

  1. Behoudens het hieronder bepaalde zullen wij, als u dit contract annuleert, u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u een andere leveringsvorm kiest dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardleveringsvorm).

  Aftrek voor geleverde goederen

  1. Wij kunnen een bedrag in mindering brengen op de vergoeding voor waardevermindering van geleverde Goederen indien de schade het gevolg is van onnodige behandeling door u (d.w.z. behandeling van de Goederen die verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen vast te stellen: het gaat bijvoorbeeld verder dan het soort behandeling dat redelijkerwijs in een winkel is toegestaan). U bent namelijk aansprakelijk voor dat verlies en als die aftrek niet wordt gemaakt, moet u ons het bedrag van dat verlies betalen.

  Tijdstip van terugbetaling

  1. Als wij niet hebben aangeboden om de Goederen op te halen, zullen wij de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan:
  2. 14 dagen na de dag waarop wij de geleverde Zaken van u terugontvangen, of
  3. (indien eerder) 14 dagen na de dag waarop u bewijs levert dat u de Goederen hebt teruggezonden.
  4. Als wij hebben aangeboden de Goederen af te halen of als er geen Goederen zijn geleverd, zullen wij de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw besluit om dit Contract te annuleren.
  5. Wij zullen de terugbetaling verrichten met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in elk geval zult u geen kosten hoeven te betalen als gevolg van de terugbetaling.

  Retourneren van Producten

  1. Als u Goederen hebt ontvangen in verband met het Contract dat u hebt geannuleerd, moet u de Goederen terugsturen of deze aan ons overhandigen bij:

  Mark of Achievement Limited

  120 Spring Bank

  Hull

  East Yorkshire

  HU3 1QJ

  onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons uw annulering van dit Contract heeft meegedeeld. De termijn is gehaald als u de Goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken. U stemt ermee in dat u de kosten van het retourneren van de Goederen voor uw rekening neemt.

  1. Voor de toepassing van deze Annuleringsrechten hebben deze woorden de volgende betekenissen:
  2. overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen een handelaar en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de handelaar en de consument, waarbij tot en met het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand;
  3. verkoopovereenkomst: een overeenkomst waarbij een handelaar de eigendom van goederen overdraagt of overeenkomt deze over te dragen aan een consument en de consument de prijs betaalt of overeenkomt deze te betalen, met inbegrip van een overeenkomst die zowel op goederen als op diensten betrekking heeft.

  Conformiteit

  1. Wij hebben de wettelijke plicht om de Goederen conform de Overeenkomst te leveren, en zullen niet conform zijn als de Goederen niet voldoen aan de volgende verplichting.
  2. Bij levering zullen de Goederen:
  3. van bevredigende kwaliteit zijn;
  4. redelijkerwijs geschikt zijn voor een bepaald doel waarvoor u de Goederen koopt en die u, voordat het Contract is gesloten, aan ons bekend hebt gemaakt (tenzij u feitelijk niet vertrouwt, of het onredelijk voor u is om te vertrouwen, op onze vakkundigheid en ons oordeel) en geschikt zijn voor elk doel dat door ons wordt aangegeven of in het Contract wordt uiteengezet; en
  5. overeenstemmen met hun beschrijving.
  6. Er is geen sprake van gebrek aan conformiteit als het gebrek zijn oorsprong vindt in uw materialen.

  Opvolgers en onze onderaannemers

  1. Elke partij kan het voordeel van dit Contract overdragen aan iemand anders, en blijft aansprakelijk tegenover de andere partij voor haar verplichtingen onder het Contract. De Leverancier zal aansprakelijk zijn voor de daden van alle onderaannemers die hij kiest om zijn taken te helpen uitvoeren.

  Omstandigheden buiten de controle van een van beide partijen

  1. In het geval van een tekortkoming door een partij vanwege iets dat redelijkerwijs buiten haar macht ligt:
  2. zal de partij de andere partij zo snel als redelijkerwijs mogelijk is inlichten; en
  3. zullen de verplichtingen van de partij worden opgeschort voor zover dat redelijk is, op voorwaarde dat de partij redelijk zal handelen, en de partij zal niet aansprakelijk zijn voor enige tekortkoming die zij redelijkerwijs niet kon vermijden, maar dit zal geen invloed hebben op de bovenstaande rechten van de Klant met betrekking tot levering en enig recht op annulering, hieronder.

  Uitsluiting van Aansprakelijkheid

  1. De Leverancier sluit aansprakelijkheid niet uit voor: (i) enig frauduleus handelen of nalaten; of (ii) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of schending van andere wettelijke verplichtingen van de Leverancier. Onder voorbehoud hiervan is de Leverancier niet aansprakelijk voor (i) verlies dat voor beide partijen redelijkerwijs niet voorzienbaar was op het moment dat het Contract werd gesloten, of (ii) verlies (bijv. winstderving) voor het bedrijf, de handel, het ambacht of het beroep van de Klant dat niet zou worden geleden door een Consument - omdat de Leverancier van mening is dat de Klant de Goederen niet geheel of hoofdzakelijk koopt voor zijn bedrijf, handel, ambacht of beroep.

  Toepasselijk recht, Bevoegde rechter en Klachten

  1. Het Contract (met inbegrip van alle niet-contractuele aangelegenheden) wordt beheerst door het recht van Engeland en Wales.
  2. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales of, indien de Klant in Schotland of Noord-Ierland woont, aan de rechtbanken van respectievelijk Schotland of Noord-Ierland.
  3. We proberen elk geschil te vermijden, dus behandelen we klachten op de volgende manier: Neem schriftelijk contact met ons op viahello@notch.io met uw contactgegevens en met vermelding van de aard van uw klacht. Wij streven ernaar om binnen 5 dagen contact met u op te nemen om een oplossing te bespreken.
  4. Mark of Achievement Ltd aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade of letsel veroorzaakt door een NOTCH® armband en acceptatie van deze clausule is een voorwaarde van verkoop.

  Modelformulier voor annulering

  Aan
  Mark of Achievement Ltd
  120 Spring Bank
  Hull
  East Yorkshire
  HU3 1QJ

  E-mailadres:hello@notch.io
  Telefoonnummer: 0333 015 0143

  Ik/Wij[*] deel/delen[*] u hierbij mede dat ik/wij [*] mijn/onze [*] overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen [*] [voor de levering van de volgende dienst [*], besteld op [*]/ontvangen op [*]______________________(datum ontvangst)


  Naam van de consument(en):


  Adres van de consument(en):

  Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  Datum